BATTLESTAR GALACTICA

Koloniální historie a kultura

Planeta Kobol, kolébka lidstva. Obyvatelé této planety byli správci nemalé části kosmického prostoru. Byli to kulturně vyspělí, vzdělaní lidé se silným smyslem pro morálku a víru ve vyšší moc. Jejich kultura byla založena na víře, ne však ve stylu primitivních pozemských náboženství - jejich víra byla daleko hlubší a byla postavena na mnoha reálných základech.

Kobol se dostal do konfliktu s Cylonským impériem - poněkud rozpínavou plazí civilizací. Následovala dlouhá válka, kterou Kobolané pomalu ale jistě prohráli. Mnoho se jich stáhlo ze svého území a vydalo se hledat nové planety dost daleko od cylonského vlivu. Překonali oblast bezhvězdné prázdnoty a dostali se do hvězdokupy, v níž nalezli dvanáct obyvatelných planet, které osídlili. Zbývající skupina se vydala mnohem dále do vesmíru a po neskutečně dlouhé cestě nalezli planetu třináctou. Tak vzniklo třiináct Kolonií. Kolonie dostaly jména Aquaria, Ariana, Canceria, Caprica, Gemoni, Leo, Libra, Piscon, Sagittara, Scorpio, Taura, Terra a Virgon, jména ze staré kobolské symboliky (jejíž obrazy si obyvatelé Země dlouho poté vyhleděli do své noční oblohy). Výslovnost a psaní se může mírně lišit podle dané planety, protože na různých koloniích se užívají různá nářečí.

V průběhu času ztratily Kolonie, jedna po druhé, kontakt s Kobolem a lidé na Kobolu vymřeli vlivem ekologické katastrofy. Následovalo dlouhé období temna, během nějž jednotlivé Kolonie znovu budovaly civilizaci - a nakonec alespoň dvanáct z nich znovu dosáhlo stejné úrovně, spojilo se opět do jednoho rodu a vytvořili mezihvězdnou říši. S Terrou, neboli Zemí, nebyl žádný kontakt a spolu s Kobolem se stala součástí legend a mytologie koloniálních civilizací. Přišlo období prosperity.

V tomto bodě je historie dvanácti Kolonií nejasná. Některé zmínky naznačují, že Kolonisté vyprovokovali novou válku s Cylony, protože se domnívali, že jsou již natolik silní, aby dobyli zpět svou opuštěnou říši. Cyloni, kteří v té době podstoupili radikální změny v rámci celé civilizace, je nejen zatlačili zpět, ale pustili se s nimi do války. Lidé byli ale tentokrát připraveni a bojovali s Cylony celé jedno milenium bez větších ztrát. Pak obě strany dokonce dospěly k mírové dohodě - byla to ale zrada. Cyloni si koupili koloniálního vyjednávače Baltara, člena rady Dvanácti; slíbili mu, že když přesvědčí radu o dobré vůli Cylonského impéria, dostane, až Cyloni rozdrtí odpor, svou domovskou planetu jako odměnu a stane se na ní absolutním vládcem. Baltar přijal, protože vidina moci nad celou jednou planetou mu zatemnila rozum. Jeho slovy ukolébaný president rady Adar nařídil mírové oslavy a demobilizaci. Komandér Adama z Battlestar Galactica odmítl uposlechnout, protože cylonskému slovu nedůvěřoval - a to se ukázalo jako moudré jednání.

Cylonské síly udeřily bez varování, ničily vznešená města a sestřelovaly bezmocné battlestars. Zůstala jediná, Battlestar Galactica pod Adamovým velením. Když Cyloni opustili dílo zkázy a zanechali za sebou rozvaliny a trosky, shromáždil Adama flotilu všech letuschopných plavidel z dvanácti kolonií, naložil je tolika lidmi, kolika se dalo a vyrazil hledat pomoc. Všechnu naději svého lidu upnul na mýtickou třináctou Kolonii, na zpola zapomenutou planetu jménem Země, jejíž koordináty si po nesčetných miléniích nikdo nepamatoval....

Cyloni ničí město na jedné z Kolonií - koncept pro scénu

Kultura a její podobnost s pozemskou

Kultura Kobolu a potažmo Kolonií má s pozemskou kulturou hodně společného - mají konec konců stejné kořeny. Kolonisté mají dokonce věci, na které jsme my již zapomněli a museli jsme je rozvíjet znovu - například naše současné písmo, mylně připisované Římu a Féničanům. Mnoho prvků, které se objevují v pozemských kulturách, se objevuje i v kulturách koloniálních, lidé ze Země na svůj původ ale z neznámého důvodu zapomněli. Kdyby nezapomněli, věděli by, že kamenné monumenty ve tvaru jehlanu, které vytvářely nezávisle na sobě různé kultury Země, jsou jen vzdálenou vzpomínkou na pyramidová města Kobolu, že menhiry a obelisky jsou obrazy gigantických navigačních majáků, že pradávné malby podivných postav v jeskyních jsou obrazy příslušníků různých cizích ras z planet v okolí Kobolu - odrazy vzpomínek na mimozemský původ naší rasy. V legendách mnoha pozemských civilizací jsou dodnes zmínky o tom, jak se pro nás vrátí naši bratři z hvězd, aby nás odvezli do svého domova.

Státní zřízení a armáda

Koloniální v žádném případě nejsou pacifisté. Jejich kultura je spjata s armádou více než v našem světě, mnohem spíše jako v dnesním Švýcarsku, starém Římě, Spartě, nebo nacistickém Německu (lidé z Kolonií však postrádají nemilosrdnost a povýšenost Němců). Armádní organizací jsou tu Koloniální válečníci (Colonial Warriors). K výcviku se může přihlásit každý mezi šestnácti a šestačtyřiceti lety.
Kolonisté neopomíjejí duchovní rozvoj, nicméně vojenský výcvik je pro ně velmi důležitý - vždyť žijí tisíc let v neustálé válce. Mají dokonce svátek zvaný Den ozbrojení - všichni, kdo by si je chtěli představovat jako ukřivděné a utlačované pacifisty, jsou tedy na omylu.

V Koloniích je správním orgánem rada Dvanácti (council of Twelve), obsahující po jednom zástupci z každé kolonie. Ti si ze svého středu volí presidenta Rady. Ten je zároveň i nejvyšším velitelem Koloniálních válečníků.

Funkce komandéra Battlestar je obvykle dědičná a přechází z otce na syna, pokud dědic souhlasí, disponuje potřebnými schopnostmi a pokud to schválí Rada Dvanácti.

Barvy uniforem vojska a organizací jsou následující:
Modrá: Důstojníci Koloniální flotily.
Hnědá: Uniformy Koloniálních válečníků.
Písková: Služební uniforma personálu Koloniální flotily (kromě důstojníků).
Černá: Bezpečnostní služba Rady Dvanácti.
Bílá: Personál Centra života (nemocnice) na lodích Koloniální flotily.

Slavnostní uniforma Koloniálního válečníka Služební uniforma a letecká bunda Koloniálního válečníka
Slavnostní a služební uniforma Koloniálníhon válečníka - autor Jean-Pierre Dorleac

Jednotky a míry Kolonistů

Základní jednotkou času je mikron. Tento termín lze asi nejlépe přiřadit k pozemské sekundě, přestože bude nejspíše kratší. Sto mikronů tvoří jeden centon (zřejmě ekvivalent minuty), sto centonů jeden centar. Přesné přepočty na pozemský čas nejsou k dispozici. Sto centarů tvoří secton, tedy ekvivalent týdne. Deset sectonů je sectar a deset sectarů je yahren, ekvivalent pozemského roku. Tisíc yahrenů je milenium. Mezi těmito hlavními jednotkami je celá řada jednotek vedlejších, například quarton, který je čtvrtinou sectaru.
Centon, micron a sectar jsou též užívány v kosmickém cestování jako jednotka vzdálenosti (trochu jako náš 'světelný rok'). Základní jednotkou vzdálenosti je metron, ekvivalent pozemského metru, nicméně kratší. Deset metronů tvoří maxim. Deset maximů je hectar, deset hectarů jeden metric (ekvivalent kilometru). Základní jednotkou síly je kilon, jednotkou radiace radion a základní objemovou mírou jeden laxon. Tyto jednotky jsou však užívány bez užších souvislostí a není tedy zřejmé, k čemu je přirovnat.

Vyložené karty Pyramidy Zábava

Koloniální zábava se podobá hodně naší, nicméně je podstatně méně komercializovaná. Nejoblíbenějším sportem je triad, připomínající basketbal hraný dva na dva. Hraje se na trojúhelníkovém hřišti. Je to poněkud drsná hra, ale bití a praní se je zakázáno pod trestem vyloučení. Skóre se počítá po jednom bodu.
Oblíbené karetní hry jsou Pyramida a Sedm a jedenáct. Pyramida se vzdáleně podobá pokeru nebo kanastě, hraje se s šestiúhelníkovými kartami, které se vykládají na stůl. Sedm a jedenáct se podobá oblíbené hře Vole padni.
I na Koloniích samozřejmě mají televizi. Velmi sledované jsou zápasy v triadu a armádou financovaným pořadem je série Válečník centaru, v níž je každý den představován jeden zasloužilý bojovník.

Měna

Měnou Kolonií je cubit - malý obdélníkový blok žlutého kovu s vyraženými symboly. Respektovanou měnou jsou i orionské šeky, měna jedné z nekoloniálních civilizací.

Biologie

Lidé z Kolonií se dožívají obvykle dve stě yahrenů a stárnou pomaleji než Pozemšťané. Lidé z Kobolu se dožívali nejspíše ještě delšího věku, soudě podle pozemských legend. Jsou důkazy, že jejich anatomie je v některých bodech odlišná od anatomie pozemské, nicméně jsou to pouze detaily způsobené odlišnými podmínkami vývoje. Konec konců i v rámci dvanácti Kolonií se vyskytují mezi jednotlivými planetami drobné odchylky.

Cubity


[Zpět]